MeshStandardMaterial color render error

I set color to ‘red’,but rendered to black,anyone encountered this?

    var scene;
      var mouse;
      var raycaster;
      var camera;
      var renderer;
      var cube;
      var sphere;
      var cylinder;
      var cone;
      var pipe;
      var group;
    window.onload = function(){
     scene = new THREE.Scene();
     scene.background = new THREE.Color(0xf0f0f0);
     var axes = new THREE.AxesHelper(100);
     scene.add(axes);
     camera = new THREE.PerspectiveCamera(50, window.innerWidth / window.innerHeight, 0.1, 10000);
     // var camera = new THREE.CubeCamera( 1, 100000, 128 );
     raycaster = new THREE.Raycaster();
     mouse = new THREE.Vector2();

     renderer = new THREE.WebGLRenderer();

     group = new THREE.Group();
     renderer.setSize(window.innerWidth, window.innerHeight);
     document.getElementById('app').appendChild(renderer.domElement);


     var conegeometry = new THREE.CylinderGeometry(3, 5, 10, 32);
     var conematerial = new THREE.MeshStandardMaterial( { color:'red' } );
     cone = new THREE.Mesh(conegeometry, conematerial);
     cone.position.set(0, 40, 50)


     scene.add(cone);


     camera.position.set(20, 10, 150);
     
     window.addEventListener('click', onMouseMove, false);

     requestAnimationFrame(animate);
    }
   

     var animate = function () {
      requestAnimationFrame(animate);
      // 通过摄像机和鼠标位置更新射线
     
      cone.rotation.x += 0.01;
      cone.rotation.y += 0.01;

    
      renderer.render(scene, camera);
     };

     function onMouseMove(event) {
      event.preventDefault();
      // 将鼠标位置归一化为设备坐标。x 和 y 方向的取值范围是 (-1 to +1)

      //   mouse.x = ( event.clientX / renderer.domElement.width) * 2 - 1;
      //  mouse.y = - ( event.clientY / renderer.domElement.height ) * 2 + 1;
      mouse.x = ((event.clientX - renderer.domElement.getBoundingClientRect().left) / renderer.domElement.offsetWidth) * 2 - 1;
      mouse.y = -((event.clientY - renderer.domElement.getBoundingClientRect().top) / renderer.domElement.offsetHeight) * 2 + 1;

      raycaster.setFromCamera(mouse, camera);

  // 计算物体和射线的焦点
      let intersects = raycaster.intersectObjects(group.children);

      for (var i = 0; i < intersects.length; i++) {
       intersects[i].object.material.color.set(0x6699ff);
      }
     }

     // animate();

Try to add some lights to your scene: For example:

var ambientLight = new THREE.AmbientLight( 0xcccccc, 0.4 );
scene.add( ambientLight );

var pointLight = new THREE.PointLight( 0xffffff, 0.8 );
camera.add( pointLight );
scene.add( camera );

Or use an unlit material like MeshBasicMaterial.

1 Like